ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (βλ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
16PROC005543937
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/12/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/12/2016 - 13:30
Αριθμός
14468
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/12/2016 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Ορθή επανάληψη Τεχνικών Στοιχείων Διαστάσεων υπο Προμήθειας Προϊόντος
Οικονομική Προσφορά - Ομάδα 1
Οικονομική Προσφορά - Ομάδα 2
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού φωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θήρας έτους 2016, Ομάδα 1: Λαμπτήρες Οδικού Φωτισμού και Ομάδα 2: Φωτιστικά δρόμου – Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικού Φωτισμού.

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και  θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (οικονομική και τεχνική προσφορά).  Συγκεκριμένα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας ή να προσκομίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  2. Τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας παραγωγής του κάθε προσφερόμενου προϊόντος και τις πιστοποιήσεις που το συνοδεύουν καθώς και όλα τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται για το κάθε υπό προμήθεια προϊόν και για την εταιρεία κατασκευής στη μελέτη της προμήθειας.
  3. Συμπληρωμένο έντυπο/α οικονομικής προσφοράς.
  4. Το Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (σελίδα 2-4) του Μέρους ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα.
  5. Το Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα (σελίδα 5) του Μέρους ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα.
  6. Το Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού (8 - 13 σελ.) εκτός της περίπτωσης Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού.
  7. Από το Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής θα συμπληρωθούν μόνο οι περιπτώσεις 11 και 12 της ενότητας Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (19-20 σελ).
  8. Τέλος, το Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις (σελίδα 23) ημερομηνία, τόπος, υπογραφή (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) προκειμένου να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και συγκεκριμένα τα πεδία:

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές  και τις ευρωπαϊκές  προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE.

Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr . Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένα και η μελέτη της προμήθειας, τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, καθώς και το ΤΕΥΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@1353.syzefxis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου), τηλέφωνο/φαξ 2286360191/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.