ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ002789184
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
11/04/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/04/2018 - 10:00
Αριθμός
3374
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/04/2018 - 12:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ