Παροχή Υπηρεσίας Απολύμανσης και Μυοκτονίας σχολείων και δημοσίων WC έτους 2017. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17REQ00178750
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
01/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/09/2017 - 11:00
Αριθμός
10747
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/09/2017 - 11:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «Απολύμανση και μυοκτονία των σχολείων και των δημοσίων WC για το έτος 2017» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την 169/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.002 ποσού 10.000€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 6ΞΤ7ΩΡΝ-ΨΛΚ) σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε και η υπ’ αριθμόν 375/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 17REQ001871734 ΑΔΑ: 6ΒΕΔΩΡΝ-Τ0Θ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείστε να μας αποστείλετε την οικονομικοτεχνική σας προσφορά (τεχνική προσφορά για την περιγραφή υλοποίησης της υπηρεσίας, τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, οικονομική προσφορά), σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ.: 9499/01-08-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Θήρας,  με υπογραφή και σφραγίδα, έως και την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 11:00π.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία,

β. Φορολογική ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. Ορισμός υπεύθυνου υλοποίησης παρεχόμενης υπηρεσίας, ο οποίος κατέχει Πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι ή του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής (με κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Διεύθυνση  Δημ. Υγείας) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και την απαιτούμενη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι  απολυμάνσεις στις σχολικές μονάδες  θα ξεκινήσουν λόγω έκτακτων αναγκών  από τις 7/9/2017 και τμηματικά θα ολοκληρωθούν σε όλα τα σχολικά κτήρια. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη προσκομίζοντας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.