ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/10/2015
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Προϊσταμένου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
03/11/2015
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
03/11/2015 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Τιμολόγιο ΗΜ
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Α3 Κάτοψη - Γενική Διάταξη
Περίληψη Διακήρυξης
Προϋπολογισμός Ανακεφαλαίωση
Προϋπολογισμός Συγκεντρωτικός
Προϋπολογισμός Οικοδομικών
Προϋπολογισμός ΗΜ
Τιμολόγιο Οικοδομικών