Απολύμανση και Μυοκτονία των σχολείων και των δημοσίων WC για το έτος 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/07/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/07/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/07/2019 - 14:00
Αριθμός
8121
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/07/2019 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τεχνική Έκθεση
Διευκρινήσεις ως προς τη Μελέτη της Σύμβασης