Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/06/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC012984181
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
30/06/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
31/07/2023 - 17:00
Αριθμός
8132
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
04/08/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης με τίτλο: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες  αποπαρασιτώσεις και σήμανση των  αδέσποτων σκύλων-γατιών σύμφωνα με το Ν.4830/2021 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών τρίτης ηλικίας για τα έτη 2023 – 2024 - 2025», ενδεικτικού προϋπολογισμού 225.565,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (54.135,60€) (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €279.700,60€).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.thira.gov.gr. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr.
 3. Κωδικός CPV: 85200000-1.
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL422.
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών περισυλλογής, θεραπείας αποπαρασίτωσης, στείρωση και σήμανση των αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με το ν.4830/2021 καθώς και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ιπποειδών τρίτης ηλικίας για τα έτη 2023-2024-2025
 6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη.
 8. Προϋποθέσεις συμμετοχής να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ειδικότερα απαιτείται: α) να προσφέρουν τις κτηνιατρικές τους υπηρεσίες στη νήσο Θήρα διαθέτοντας ιατρείο ή κλινική πλήρως εξοπλισμένο με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και τη φιλοξενία αποθεραπείας των ζώων, β) να είναι νόμιμοι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου κτηνιατρικής σχολής ελληνικής ή αλλοδαπής, γ) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των μελών του ΓΕΩΤΕΕ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτών (4.511,30€).

 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “197169” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/07/2023 και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 4η εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α.: 35.6279.009 των προϋπολογισμών ετών 2023, 2024 και 2025. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’αρ.πρωτ.: 6225/16.05.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης της αντιδημάρχου (ΑΔΑ Ρ7ΡΖΩΡΝ-5ΚΨ) και η 403/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012788180, ΑΔΑ: ΨΖΚ0ΩΡΝ-ΕΨΕ).
 4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 5. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
 6. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06.2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».