Γραφείο Ληξιαρχείου Οίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Όλες οι υπηρεσίες στα Ληξιαρχεία Θήρας και Οίας του Δήμου μας παρέχονται από το Δήμο μας με την επί τόπου παρουσία του ενδιαφερόμενου και η παραλαβή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Από το αρμόδιο Ληξιαρχείο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Με την αποστολή fax ή mail στον τηλεφωνικό αριθμό ή email διεύθυνση
 3. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την αρχική αίτηση του ενδιαφερόμενου

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ.
 2. Η αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο του γονέα. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο
 3. Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού; 
Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροπλάνο αρμόδιος είναι ο Ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. Για τους Έλληνες του εξωτερικού καθήκοντα Ληξιάρχου ασκεί ο Πρόξενος ή ο αναπληρωτής του. 
Ποιός δηλώνει τη γέννηση του παιδιού; 
Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι: 
- Ο πατέρας του παιδιού. 
- Ο γιατρός ή η μαία. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης; 
Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μέχρι 100 ημέρες μετά τον τοκετό, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά τις 100 ημέρες  επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. 


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Δικαστική απόφαση υιοθεσίας
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Στην περίπτωση που το άτομο που υιοθετήθηκε είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, εμφανίζεται ο θετός πατέρας ενώπιον του Ληξίαρχου (εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας), ενώ όταν το άτομο που υιοθετήθηκε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να κάνει τη δήλωση το ίδιο.

Για όλες τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε στο Ληξιαρχείο. 

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής: 

α) Για νεογνά - ανήλικους, στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου είναι κάτοικοι οι θετοί γονείς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

β) Για ενηλίκους, στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) τους. 


ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
 3. Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης και γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.

Ποιός δηλώνει την βάπτιση; 
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς.

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η βάπτιση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης, γίνεται από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.


ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Οι αστυνομικές ταυτότητες/διαβατήρια των δύο συζύγων
 2. Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Αντιδήμαρχο)
 3. Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί το αντίστοιχο παράβολο. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο. 
 


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.


ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο δηλούντος
 3. Διαζευκτήριο (που να αναφέρει «εκτός γάμου»)
 4. Απόφαση του διαζυγίου
 5. Έκθεση αποδοχής και παραίτησης από τα ένδικα μέσα
 6. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

  Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
 7. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
 8. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο δηλούντος
 9. Απόφαση διαζυγίου
 10. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 11. Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου. 
Και στις δύο περιπτώσεις την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων. 
Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την έκδοση του διαζευκτηρίου (θρησκευτικός γάμος) ή του πιστοποιητικού τελεσιδικίας (πολιτικός γάμος), η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.


ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)
 2. Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών.

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής. 

Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να βγάλει άδεια ταφής;

Η άδεια ταφής βγαίνει μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.


ΠΡΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ
 2. Αστυνομικές Ταυτότητες / διαβατήρια με παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου
 3. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί
 4. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας. 

Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα ,το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση. Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.


ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ της μητέρας
 2. Αν υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο ειδικό πληρεξούσιο
 3. Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας 
 4. Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης 
 5. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση) 
 6. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο

ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η πράξη εκούσιας αναγνώρισης γίνεται αφού έχει αναγνωρίσει το τέκνο ο φυσικός πατέρας. Στη διαδικασία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ή ενός εκ των δύο με τις ταυτότητές τους ή κάποιου τρίτου προσώπου με ειδικό πληρεξούσιο. Σε περίπτωση που θα προσέλθει ο ένας εκ των δύο γονέων ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης όπου πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
1. προσδιορισμό επωνύμου του τέκνου,

2. προσδιορισμό της δημοτικότητας του τέκνου (του πατέρα ή της μητέρας). 
Προσοχή όχι του Δήμου κατοικίας του γονέα του οποίου θα ακολουθήσει τη δημοτικότητα το τέκνο, αλλά εκεί όπου έχει οικογενειακή μερίδα.


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ & ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Η Πρόσληψη πατρώνυμου και Επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εντός γάμου γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη.

Όλες οι μεταβολές που γίνονται με την απόφαση του Περιφερειάρχη καταχωρούνται υποχρεωτικά πρώτα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου στον οποίο αφορά.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης.
Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου. 


ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505 Α.Κ.


AΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ του ενδιαφερομένου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Απόφαση Περιφερειάρχη για την αλλαγή ή δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας, η οποία και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η αίτηση για αλλαγή επωνύμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.


ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Πιστοποιητικό του Λειτουργού με το δόγμα στο οποίο έχει πλέον εισχωρήσει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του, τα παραπάνω δικαιολογητικά.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Στην περίπτωση της διόρθωσης από τον Εισαγγελέα (ή Ειρηνοδίκη) απαιτούνται:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Αντίγραφο της λανθασμένης ληξιαρχικής πράξης.
 4. Έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων με το αρθ.13 του Ν.344/76.

 • Για τη διόρθωση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση [Αρ.13 παρ.1 του Ν. 344/76].
 • Για σφάλματα από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, μήνα, έτος και ώρα, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο) [Αρ.13 παρ.2 του Ν. 344/76]
 • Για σφάλματα από παραδρομή, τονισμού, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο [ Αρ.13 παρ.3 του Ν. 344/76].

 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης είναι το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Δικαστική απόφαση της αφάνειας
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς στο Ληξιαρχείο, του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του εξαφανισθέντος.


ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η ανάκτηση επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί γάμος πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να απευθυνθούν στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχουν δηλώσει τον γάμο τους.


* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.
1 Η παραλαβή του συγκεκριμένου αιτούμενου πιστοποιητικού/βεβαίωσης γίνεται αυστηρά από το κατάστημα με την επίδειξη αστ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: lixoias@thira.gov.gr

Όνομα Μπαλοπήτου Νικολέττα | Τηλέφωνο 22860 71228 | e-mail nikoletta.balopitou@thira.gov.gr  

Fax 22860 71228