Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Μίσθωση Μηχανημάτων Για Τον Καθαρισμό Του Οδικού Δικτύου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
11/08/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/08/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/08/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών "Μίσθωση Μηχανημάτων Για Τον Καθαρισμό Του Οδικού Δικτύου"

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με προϋπολογισμό 59.520,00 € (ΜΕ ΦΠΑ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.thira.gov.gr.

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας στη ν. Θήρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και  95 παρ.2. ν.  4412/2016  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης,  του άρθρου 95, παρ. 2α του Νόμου 4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Οι οικονομικοί φορείς που ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς παροχή υπηρεσίας.

             Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

              Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 22863 60167, fax 22860 22814, αρμόδιος υπάλληλος κα Βλάχου Σπύρα στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ΦΗΡΑ ΤΚ.84700.