ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/03/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/03/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
28/03/2020 - 13:00
Αριθμός
3120
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/03/2020 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 τ. Α/18) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”.
 3. Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010. 
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ τ. Α΄/16-6-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.
 6. Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου ενός Ειδικού Συνεργάτη πτυχιούχου  ΤΕ Ζωικής Παραγωγής ο οποίος θα απασχοληθεί με το μείζονα προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν τα ιπποειδή τα αδέσποτα ζώα και άλλα ζητήματα που αφορούν στη Διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας  .

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

            Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του  Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Θήρας κατόχους πτυχίου  ΤΕ Ζωικής Παραγωγής να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Θήρας ( Φηρά Θήρας, ώρες 09:00 - 15.00 καθημερινά).

            Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

 1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
 6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Πτυχίο Σχολής Ζωικής Παραγωγής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 4. Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (τουλάχιστον 5 ετών) σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ιπποειδών κλπ, καθώς και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
 5. Επιθυμητή η καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου.

 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Θήρας, o οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα  του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε µια εφημερίδα, ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προσωπικού υπεύθυνη υπάλληλος κ. Άννα Αργυρού (τηλ.  2286360142) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

            Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θήρας και να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων.