e-Αιτήσεις

Ο Δήμος Θήρας στην προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του με σκοπό την αμεσότερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, υλοποίησε στο διαδικτυακό του κόμβο την ενότητα e-Πολίτης.

Μέσω της ενότητας αυτής υπάρχει μεταξύ άλλων η δυνατότητα κατάθεσης από τους πολίτες αιτημάτων και δικαιολογητικών αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς την απαίτηση της φυσικής τους παρουσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Για να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης στις ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες, αρκεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να συνδέεται σε αυτήν κάθε φορά που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην πρώτη φάση της υλοποίησής του, το έργο καλύπτει αιτήσεις προς διαφορετικές υπηρεσίες / γραφεία του Δήμου. Αναλυτικά οι ηλκεκτρονικές αιτήσεις:


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1.  e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
 3. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο.
 4. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή μισθωτήριο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (άρθρο 279 του Ν. 3463/2006).

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Όποιος πολίτης  δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.

Σε ότι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα Έλληνες πολίτες Ρομά, κ.τ.λ εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ή υπάρχουνε αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Αρχών θεωρούνται π.χ βεβαιώσεις άλλων Αρχών όπως  του Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν παιδιά Ρομά, ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ., ακόμη  μπορούν να γίνονται αποδεκτές και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας.

Σημείωση: Το αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης"  καθώς επίσης και με την υπ΄ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α/9981 κοινή υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 726/Β΄/ 30-5-2005) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ [ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ]1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 'Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ).


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ [ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ]1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1.  e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΛΗ)
 3. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 'Η ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ 'Η ΑΓΑΜΟΣ.


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ή ΟΙΑΣ


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η βάπτιση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης, γίνεται από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1.  e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ
 2. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.


ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Χορηγείται κυρίως για θέματα φορολογικά (αντικειμενική αξία ακινήτου).

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η (βλ. Δικαιολογητικά), περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή αποστέλλεται με fax ή ταχυδρομικά.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η.


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα διατύπωσης των απόψεών του κατά την διαδικασία ανάρτησης, δηλαδή δημοσιοποίησης μελετών πράξεων εφαρμογής (ανάρτηση σε περισσότερες από μία φάσεις).

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο εφόσον αφορά πράξη εφαρμογής του συνόλου μίας πολεοδομικής ενότητας, ενώ στις περιπτώσεις που αφορά μεμονωμένη πράξη εφαρμογής, επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους με δικαστικό επιμελητή.

Δεν υπάρχει τυποποιημένη ένσταση, αλλά είναι απαραίτητη η αναγραφή όλων των στοιχείων του/της ενιστάμενου/ης και η κατά το δυνατόν αιτιολόγηση των προβαλλόμενων αντιρρήσεων. Η ένσταση κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. e-Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (για Βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας)
 3. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο.
 4. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Α.Θ, κινητής  τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

Παρατηρήσεις:

Η παραλαβή της βεβαίωσης γίνεται αυστηρά από το κατάστημα με την επίδειξη αστ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου.


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙO ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα αιτήματα του δημότη σχετικά με τους αδέσποτους σκύλους  αφορούν κυρίως σε:

1.   Στειρώσεις

2.   Περίθαλψη – φροντίδα

3.   Υιοθεσία

4.   Έλεγχος και πιθανή απομάκρυνση επιθετικών ζώων

5.   Θέματα προστασίας των ζώων

6.   Γενικές πληροφορίες για διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων

 

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον δημότη και ενημέρωση αυτού έως ότου το ζώο επανατοποθετηθεί – μετά από φροντίδα και στείρωση – ή υιοθετηθεί.

Σε περίπτωση που ο δημότης δαγκωθεί από αδέσποτο σκύλο,  θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας γραπτή αναφορά του συμβάντος συνοδευόμενη από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία   (βεβαίωση δημόσιου Νοσοκομείου, ιατρική βεβαίωση, κλπ.).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα συχνότερα αιτήματα και καταγγελίες που καταγράφονται από αιτήσεις δημοτών αφορούν κυρίως στη συντήρηση πρασίνου, φυτεύσεις και κλαδεύσεις δένδρων και θάμνων, πτώσεις δένδρων (προσκομίζοντας ανάλογα στοιχεία αν επιθυμούν).


ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙO TAMEIOY


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο δημότης ανά πάσα στιγμή μπορεί, χωρίς κανένα δικαιολογητικό, γνωστοποιώντας στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία του καθώς και το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει, να ενημερωθεί για τις οφειλές του προς το Δήμο, ερχόμενος ο ίδιος ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων.

Η Κατάσταση ανεξόφλητων οφειλών δείχνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο και το σύνολο των προσαυξήσεων έως την ημερομηνία έκδοσής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ειδικότερα για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η υποβολή αίτησης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή έχει υπάρξει στα στοιχεία του Νομικού Προσώπου (ενδεικτικά αναφέρουμε το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ., την επωνυμία, το Διακριτικό Τίτλο, τη διεύθυνση της έδρας καθώς και των υποκαταστημάτων, τυχόν εξαγορές συγχωνεύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή).

Αντίστοιχη αίτηση απαιτείται και για τυχόν μεταβολές στοιχείων Φυσικού Προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ).


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1.  e-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για την πληρωμή των δικαιούχων των  χρηματικών ενταλμάτων,  απαιτείται σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Την αίτηση θα προμηθευθείτε είτε μέσω του site  του Δήμου, είτε από το αρμόδιο  Τμήμα Εξόδων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δικαιούχων, αποτελεί η προσκόμιση στην Υπηρεσία μας, των κάτωθι δικαιολογητικών:

 1. Το IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού.
 2. Φορολογική Ενημερότητα για ποσό πληρωμής άνω των 1.500€
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα για ποσό πληρωμής άνω των 3.000€

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. e-ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ Ο.Κ.Μ.Π.


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ή Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ


1 Η παραλαβή του συγκεκριμένου αιτούμενου πιστοποιητικού/βεβαίωσης γίνεται αυστηρά από το κατάστημα με την επίδειξη αστ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου.