Απόφαση 14-01-2013 Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Αναρτήθηκε: 26/11/2015 18:41:18 Από: admin
Υπηρεσία: admin
Αφορά: Ημερομηνία: 26/11/2015 
Συνοδευτικά Αρχεία:  

Δήμος ΘήραςΈχοντας υπόψην:

1. Το άρθρο 1 §52 και το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αρ. 162/10-11-2010 απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Νάξου, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια 19/2010 του ίδιου δικαστηρίου.
3. Το από 19/12/2010 Πρακτικό Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας.
4. Τις περ. γ΄ και ζ΄ της §1 και την §6 του άρθ. 58, τις §1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθ. 59 σε συνδυασμό με την §16 του άρθ. 282 του Ν. 3852/2010.
5. Της § 2 περ. 7 του άρθ. 75, τις §2 και 6 του άρθ. 80 και τα άρθρα 87, 88 και 89 του Ν. 3463/06.
6. Την §3β του άρθ. 94 και τις όμοιες ια και ιβ του άρθ. 95 του Ν. 3852/2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010, που αντικαθιστούν το άρθρο 87 του Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄ 114/2006).
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει τους εξής δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θήρας, με θητεία από 14-1-2013 μέχρι τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου 31.8.2014, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναλαμβάνει:
1. Την ευθύνη για τον τομέα του Τουρισμού, την προετοιμασία για τη συμμετοχή του Δήμου ή άλλων φορέων Τουρισμού στις εκθέσεις, την προετοιμασία και οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με το τομέα αυτό.
Την ευθύνη της προβολής των Νησιών και του Δήμου μέσω του διαδικτύου. Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, ιδιώτες, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού.
2. Την ευθύνη για τον τομέα της Παιδείας.
3. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων και την παρακολούθηση του αντίστοιχου γραφείου με στόχο την προβολή του Δήμου από την τέλεση αυτών.
4. Την οργάνωση επιτροπών και το συντονισμό τους, για την ονομασία οδών – πλατειών, αρίθμηση και οδοσήμανση.
5. Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας.
6. Την εποπτεία και έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας. 
7. Την παρακολούθηση των Εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου και τη συνεργασία του με το Σύλλογο Εμπόρων και τα Επιμελητήρια.
8. Την υποστήριξη του έργου των Συμβουλίων της Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου και των Δημοτικών Κοινοτήτων Φηρών, Καρτεράδου και Επισκοπή Γωνιάς.
9. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, αναλαμβάνει:
1. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και των κοιμητηρίων καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλης, χωριών, οικισμών, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
2. Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών απόβλητων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και
αποκατάστασης υφισταμένων ΧΑΔΑ.
3. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων μη φερόντων πινακίδες κυκλοφορίας από δημοτικούς χώρους ή χώρους όπου προκαλείται αισθητική ρύπανση.
4. Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
5. Την ίδρυση και λειτουργία αμαξοστασίου και γραφείου κίνησης οχημάτων.
6. Τη συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας καθώς και των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.
7. Την ευθύνη των συνεργείων άμεσης συντήρησης οδών πλατειών πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
8. Την εισήγηση για κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων καθώς και την τήρησή αυτού και του κανονισμού καθαριότητας από τους Δημότες.
9. Την υποστήριξη του έργου των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου.
10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αναλαμβάνει:
1. Την ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Τη μέριμνα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.
3. Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
4. Την εποπτεία του γραφείου έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και αδειών μουσικών οργάνων. Την υπογραφή εγγράφων που αφορούν την προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση αδειών λειτουργίας και την υπογραφή εκτέλεσης διοικητικών ποινών (σφράγιση) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για υποθέσεις οριστικής
αφαίρεσης άδειας ή ανάκληση αδείας ή προσωρινής αφαίρεσης αδείας ή λειτουργίας άνευ αδείας.
5. Την ευθύνη των ρυθμίσεων και την επίλυση του κυκλοφοριακού θέματος καθώς και την εποπτεία των χώρων στάθμευσης.
6. Την ευθύνη για το Κτηματολόγιο και την περιουσία του Δήμου και την εποπτεία του αντίστοιχου Γραφείου.
7. Τη συντήρηση και λειτουργία των πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
8. Αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του.
9. Την υποστήριξη του έργου των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς και των Τοπικών Κοινοτήτων Έξω Γωνιάς και Πύργου.
10. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.

ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, αρμόδιος κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα Οίας, όπου θα ασκεί τις οριζόμενες στο άρθρο 59, παρ. 4, αρμοδιότητες του Ν. 3852/2010 και αναλαμβάνει:
1. Την ευθύνη όλων των προμηθειών που διενεργούνται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία Αποθήκης.
2. Την ευθύνη λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου.
3. Την ευθύνη για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και τον έλεγχο των σχετικών προμηθειών.
4. Την ευθύνη για την Αγροτική Ανάπτυξη.
5. Την ευθύνη για την Υπηρεσία Πρασίνου.
6. Την ευθύνη για τη σύνταξη μελετών για την τοποθέτηση κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Δημόκριτο ή άλλους επιστημονικούς φορείς.
7. Τη μεταναστευτική πολιτική και εποπτεία του γραφείου Αλλοδαπών.
8. Την ευθύνη για τη συνεργασία του Δήμου με την Εκκλησία.
9. Την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας και του ΚΕΠ της Τοπικής Κοινότητας Οίας και την εκχώρηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις ανωτέρω Κοινότητες.
10. Την υποστήριξη του έργου των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας και των Τοπικών Κοινοτήτων Οίας, Βουρβούλου και Βόθωνα.
11. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα της αρμοδιότητας του.


Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα της αρμοδιότητας τους και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος των Αντιδημάρχων στους οποίους έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητές μας, αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους ανωτέρω αντιδημάρχους, στον προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας, στους προϊσταμένους των Δ/σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.