Πρόσκληση 13/2020 Ο.Ε. για συνεδρίαση στις 14-04-2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/04/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
14/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ