32/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας για 2 Οκτωβρίου 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/09/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
02/10/2019
32/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας για 2 Οκτωβρίου 2019
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού: ''Ασφαλτόστρωση Δρόμων''
2 Έγκριση Πρακτικού Προμήθειας ζωοτροφών
3 Αποδέσμευση ή μη εγγυητικών καλής εκτέλεσης οικονομικών φορέων για την ολοκλήρωση των συμβάσεων
4 Εγκριση ή μη απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθ. Α/26/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
5 ή μη αποζημίωσης σε ιδιώτη λόγω πρόκλησης ζημιών στην ιδιοκτησία του από τα καιρικά φαινόμενα
6 Καταβολή ή μη αποζημίωσης σε ιδιώτη λόγω θανάτωσης ζώων ιδιοκτησίας του από αδέσποτα σκυλιά
7 Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ
8 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης Ο.Ε. για επιτροπή παρακολούθησης
9 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού έργου: Συντήρηση Οδικού δικτύου
10 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
11 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημοτικού Συμβούλου κ. Ορφανού Εμμανουήλ και αποζημίωσης
12 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αρμόδιας Αντιδημάρχου του τομέα Πολιτισμού κας Κίτσου Σοφία
13 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 93/2019 Απόφασης Πρωτοδικείου Νάξου για μισθώματα