31/2019 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας για 16 Σεπτεμβρίου 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/09/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
16/09/2019
31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση 16/9/2019
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Θήρας (146/2019) ΨΨΡΨΩΡΝ-ΞΕΘ
2 Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας Χωματουργικών εργασιών Διάστρωσης χώρου Διάθεσης Απορ/των 6ΠΝΧΩΡΝ-ΠΔΛ
3 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού Συστήματος Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών 6ΙΖΣΩΡΝ-Λ61
4 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού Προμήθειας αναλώσιμων 6Λ0ΞΩΡΝ-ΕΜΘ
5 Αποδέσμευση εγγυητικής συμμετοχής οικονομικού φορέα προμήθειας καυσίμων ΩΣΑΣΩΡΝ-ΠΩΤ
6 Αποδέσμευση εγγυητικής για μεταλλικές κατασκευές 6ΨΠ6ΩΡΝ-ΦΞΘ
7 Αποδέσμευση εγγυητικής για Ναυαγοσωστική κάλυψη 2019 ΩΘΩ3ΩΡΝ-ΔΔΚ
8 Αποδέσμευση εγγυητικής για την ολοκλήρωση της σύμβασης GPDR ΨΠΜΨΩΡΝ-Ξ1Ρ
9 Χορήγηση ή μη εντολών για παράσταση δικηγόρου σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Θήρας ΩΜΛ2ΩΡΝ-ΩΘΕ
10 Εγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθ. Α/109/2019 ΧΕ ΨΞ83ΩΡΝ-Ο2Ξ
11 Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2019 Δήμου Θήρας 66ΖΚΩΡΝ-ΘΥΖ