ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
15/06/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
15/06/2016 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Περίληψη Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την “παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από το Δήμο Θήρας και το Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. κατά τη διάρκεια από 01/06/2016 έως 31/12/2016“.

Η υπηρεσία αυτή προϋπολογίσθηκε συνολικά σε 45.136,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α: 15.6471.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται από την 01.06.2016 έως την 31.12.2016. Εάν δεν καταστεί δυνατό να υπογραφεί η σύμβαση έτσι ώστε αυτή να τεθεί σε εφαρμογή από την 01.06.2016 τότε αυτή θα εφαρμοσθεί από την χρονική στιγμή που θα υπογραφεί και θα λήξει την 31.12.2016.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στο Γραφείο Προμηθειών στα Φηρά Θήρας από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλέφωνο 2286360187)και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».