ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
10/11/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/11/2020 - 12:00
Αριθμός
100
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
23/11/2020 - 12:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου περιόδου 2020
ενδεικτικού Προϋπολογισμού Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ (12.000,00 €) χωρίς τον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας του οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 61.98.04 με τίτλο
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και κωδικό αριθμό C.P.V. «79212100-4» με τίτλο
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ».