ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
31/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
09/08/2018 - 14:00
Αριθμός
5643
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
09/08/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).

2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4.     Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

5.     Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).

6.     Την υπ’ αριθμ. 42/21.2.2018 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) για το έτος 2018».

7.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15283/12.3.2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Θήρας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.11415/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων για το Δήμο Θήρας  η σύναψη πέντε (5) συμβάσεων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

9.     Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13507/20-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Θήρας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Θήρας».

10.  Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2966/Β΄/22.11.2013) του Δήμου Θήρας και την με αριθμ. πρωτ.  5644/13-06-2018 βεβαίωση  του Δημάρχου Θήρας, περί ύπαρξης κενών θέσεων.

 

11.  Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5683/14-06-2018 (ορθή επανάληψη) και 5682/14-06-2018  βεβαιώσεις  του αρμόδιου Αντιδημάρχου Θήρας, σχετικά με  την αιτιολόγηση προσόντων για τους κωδικούς θέσεων 102,103 & 104 της παρούσας ανακοίνωσης.

12.  Το υπ’ αριθμ. 6144/28-06-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Δημάρχου Θήρας και την εκ νέου αποστολή της παρούσας ανακοίνωσης διορθωμένη ως προς την  ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

13.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.6505/09-07-2018 βεβαίωση  του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θήρας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά Θήρας του Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)...