Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Παροχής Εργασιών Υλοτόμησης & Κλαδέματος Δένδρων & Θάμνων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007939678
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/12/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
12/01/2021 - 09:00
Αριθμός
14732
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/01/2021 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή εργασιών υλοτόμησης & κλαδέματος δένδρων και θάμνων στα όρια του Δήμου Θήρας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 98300000-6).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.400€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε.: 35.6279.003 σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ.: 13911/08.12.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΔΨΡΩΡΝ-Β2Κ, ΑΔΑΜ: 20REQ007859187).

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια διακόσια ευρώ (1.200€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός  Φηρά Θήρας, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09:00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 12/01/2021 και ώρα 09:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Περιβάλλοντος και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360195/191 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Λαμπράκης και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».