Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/08/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC00547297
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/08/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
10/09/2019 - 09:30
Αριθμός
9586
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/09/2019 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ζωοτροφών για χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την σίτιση των Ιπποειδών στο σανατόριο του Καρτεράδου καθώς και την σίτιση των αδέσποτων ζώων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 15700000-5).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 71.132,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 με το ποσό των 14.675,86 € στον Κ.Α.Ε.: 35.6699 και τους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των ετών 2020 και 2021, με τα ποσά των 34.405,90€ και 22.050,50€, στον κωδικό εξόδων 35.6699. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια διακόσια ευρώ (1.200€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός Φηρά Θήρας, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 09:30 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 10/09/2019 και ώρα 09:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187,  αρμόδιοι υπάλληλοι Ευάγγελος Βαμβακούσης και Ζαμπέλα Φύτρου, και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».