Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ζωοτροφών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC006305626
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/06/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
22/06/2017 - 09:30
Αριθμός
6780
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
22/06/2017 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ζωοτροφών
Μελέτη Προμήθειας Ζωοτροφών
ΤΕΥΔ
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ζωοτροφών για χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την σίτιση των Ιπποειδών στο σανατόριο του Καρτεράδου καθώς και την σίτιση των αδέσποτων ζώων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 15700000-5).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.030,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 με το ποσό των 18.507,50€ στον Κ.Α.Ε.: 35.6699 και τους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των ετών 2018 και 2019, με τα ποσά των 37.015,00€ και 18.507,50€ αντίστοιχα, στον κωδικό εξόδων 35.6699. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286025847, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286025847,  αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου, και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».