Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας, κλπ για τις ανάγκες του Δ.Θήρας και των ΝΠΔΔ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003742966
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/09/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
11/10/2018 - 09:30
Αριθμός
9190
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/10/2018 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων (ΔΑΠΠΟΣ, ΟΚΜΠ, ΔΛΤΘ, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έτους 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά πίνακα, για την Ομάδα Α: Είδη Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Ειδών Υγιεινής οι Πίνακες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, για την Ομάδα Β: Σακούλες οι Πίνακες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6 και για την Ομάδα Γ: Χαρτικά οι Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ5, Γ6, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.352,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2018 του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 09:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στα τηλέφωνα 2286360191/187 και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».