Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Μισθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό οδικου δικτύου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/12/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
19PROC006072094
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/12/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/01/2020 - 11:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/01/2020 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΥΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσιών «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό οδικού δικτύου Δήμου Θήρας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού CPV: [60182000-7].

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 & 2020 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 30.6233.001. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στα  Φηρά Θήρας, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, ώρα 11:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 22863-60163-164 και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».