Συνοπτικός Διαγωνισμός Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έτους 2017 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
20/04/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC006083036
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
20/04/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
04/05/2017 - 09:30
Αριθμός
4312
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
04/05/2017 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τις «Κτηνιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στειρώσεις, θεραπείες και αποπαρασιτώσεις αδέσποτων σκύλων σύμφωνα με το Ν.4325/2014 και υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ιπποειδών  τρίτης ηλικίας για το έτος 2017» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.100€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 35.6279.009. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286025847, την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».