Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου Επισκευές στο Δημοτικό σχολείο Καρτεράδου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC007590891
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
05/11/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
24/11/2020 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
24/11/2020 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη
Προκήρυξη
Φάκελος Έργου
Οικονομική Προσφορά
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές στο Δημοτικό σχολείο Καρτεράδου» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού CPV: [45214210-5].

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 & 2021 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 30.7331.103. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στα  Φηρά ν. Θήρας, την Τρίτη 24/11/2020, ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 22863-60160 και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».