Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου Διαμόρφωση τριών αιθουσών για το Ειδικό και Δημοτικό Σχολείο Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/11/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγ/σμου & Πολ. Εφαρμογών > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/11/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/12/2019 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/12/2019 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Οικονομική Προσφορά
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ε.Σ.Υ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΑΥ - ΦΑΥ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση τριών αιθουσών για το Ειδικό και Δημοτικό Σχολείο Θήρας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού CPV: [45214200-2].

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 & 2020 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 30.7321.035. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στα  Φηρά Θήρας, την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 22863-60163 (αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Δανέζη) και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».