ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ ) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/12/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/12/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
12/01/2022 -
Αριθμός
776
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/01/2021 -
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004
  5. Τις υπ. αρ. 180/2020 &  89/2021 αποφάσεις Δ.Σ. Θήρας. 
  6. Την υπ. αρ. 252/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεχθούν από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Θήρας, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και καλούμε  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 12/01/2022.