ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
12/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
18/09/2017 - 14:00
Αριθμός
11076
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
18/09/2017 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με την 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την Ομάδα 2: Σκυρόδεμα της προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας έτους 2017, εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Εν συνεχεία επικυρώθηκε η νομιμότητά της  με την υπ’ αρ.πρωτ.: 46197/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της Ομάδας 2: Σκυρόδεμα της σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας έτους 2017 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς την τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ.πρωτ.: 4310/20-04-2017 διακήρυξης του διαγωνισμού και της υπ’ αρ.πρωτ.: 3801/06-04-2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και στην υπ’ αρ.πρωτ.: 4310/20-04-2017 επισυναπτόμενη διακήρυξη του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε ως προς την Ομάδα 2: Σκυρόδεμα όπου δεν υπήρξε συμμετοχή, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τη μελέτη.