Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Γραμματοθυρίδων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/11/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/11/2017 - 11:00
Αριθμός
14597
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/11/2017 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ 8/2017

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης «Προμήθειας και Τοποθέτησης Γραμματοθυρίδων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με τη 247/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.000 ποσού 18.600€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 6ΡΧ3ΩΡΝ-ΙΣΨ) σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε και η υπ’ αριθμόν 485/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 17REQ002265863 ΑΔΑ: 7ΓΧΨΩΡΝ-Ζ9Ν).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείστε να μας αποστείλετε την οικονομικοτεχνική σας προσφορά (τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και οικονομική προσφορά), σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 08/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Θήρας,  με υπογραφή και σφραγίδα, έως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 11:00π.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Φορολογική ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα,

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη. Η τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης καθώς και πάσης φύσεως άλλα έξοδα τα οποία είναι συνυφασμένα με την παράδοση των τοποθετημένων θυρίδων στην αρμόδια υπηρεσία έτοιμες προς χρήση.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.