Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γλυκών,αναψυκτικών και παρελκόμενων ειδών. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC005888491
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
08/03/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
13/03/2017 - 13:30
Αριθμός
2289
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/03/2017 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τεχνική έκθεση - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός