Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού έτους 2017. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC005905502
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
10/03/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/03/2017 - 13:30
Αριθμός
2500
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/03/2017 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τεχνική Έκθεση - Ενδεικτικός Προϋπολογσιμός