ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/10/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
31/10/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
05/11/2018 - 12:00
Αριθμός
10619
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
05/11/2018 -
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού  του Δήμου Θήρας για το έτος 2018 στον Κ.Α.Ε. 10.7133.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Προκειμένου για τη συμμετοχή των ενδαφερομένων στην εν λόγω εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως, εκτός από τα έντυπα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, μας κατατεθούν και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Έκθεση, στο άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, διαφορετικά η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

2. Σημαντική παρατήρηση: Στο σημείο υπό αριθμόν 5 του πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ("Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων"της αντίστοιχης Τενικής Έκθεσης της πρόσκλησης, έχει γίνει μία αλλαγή (προσθήκη του λεκτικού "ή dual  scan") και παρακαλώ πολύ όπως ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς σας, προκειμένου να αξιολογηθεί αναλόγως.