Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, συστημάτων στάθμευσης&χρωμάτων διαγράμμισης. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC002968689
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/04/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
04/05/2018 - 09:30
Αριθμός
3640
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
04/05/2018 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΚ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ,ΚΛΠ
ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ 2018 ΟΜΑΔΑΣ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ 2018 ΟΜΑΔΑΣ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ 2018 ΟΜΑΔΑΣ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ 2018 ΟΜΑΔΑΣ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ 2018 ΟΜΑΔΑΣ 5

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. - εξοπλισμού οδικής ασφάλειας - συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης & χρωμάτων διαγράμμισης για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας έτους 2018 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, (Ομάδα 1:  Ρυθμιστικές πινακίδες - Πληροφοριακές Πινακίδες –Πρόσθετες Πινακίδες, Ομάδα 2:  Εξοπλισμός οδικής ασφάλειας, Ομάδα 3:  Υλικά Οριοθέτησης και Ελέγχου Χώρων Στάθμευσης, Ομάδα 4: Σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης – πεζόδρομων, Ομάδα 5: Χρώματα διαγράμμισης) εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.615,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Θήρας στους Κ.Α.Ε. 30.7135.001 (4.978,60€), 30.7135.014 (7.936,00€), 30.6662.009 (7.911,20€) και 30.6662.015 (2.790,00€). Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187,  αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».