ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/05/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003171312
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/05/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/05/2018 - 10:00
Αριθμός
14
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/05/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 30213000-5, 30232000-4).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 31.930,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από  έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Θήρας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη σελίδα 21 της Διακήρυξης του διαγωνισμού έχει γίνει προσθήκη του είδους 7 (ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)) στον πίνακα του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο έλειπε εκ παραδρομής.