ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/06/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
20PROC006941064
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
30/06/2020
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/07/2020 - 10:30
Αριθμός
6893
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/07/2020 - 10:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση υφιστάμενων μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, στην ακτή Καμαρίου Δήμου Θήρας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 33196200-2), προϋπολογισμού 59.884,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε 1551. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7135.029  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα Δήμου Θήρας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑ 2018ΣΕ15510073).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Δ. ΘΗΡΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7458/2509/Α3/16.11.2018 (ΑΔΑ: ΡΟΠ7465ΧΙ8-ΚΧΟ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5021797. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια είκοσι έξι ευρώ (1.026€).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, οδός Φηρά Θήρας, Τ.Κ.84700, την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, ώρα 10:30 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 16/07/2020 και ώρα 10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρασίνου και στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286025847 και 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».