ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Διεθνής Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
16PROC005623183
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/12/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/01/2017 - 17:00
Αριθμός
14980
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/01/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Περίληψη Διακήρηξης Διαγωνισμού
Διακήρυξη - Μελέτη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
ESPD Request

Ο Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης), ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AD-BLUE) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΛΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 10W40, 15W40, 20W50 ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 2T)» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των εξής Νομικών του Προσώπων: 1) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 2) Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Θήρας, 3) Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης, 4) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 5) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κριτήριο κατακύρωσης για την Ομάδα Α: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το βελτιωτικό καυσίμων (AD-BLUE), για την Ομάδα Β: Καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά ψηφία, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων για το νομό Κυκλάδων από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.fuelprices.gr) και για την Ομάδα Γ: Ελαιολιπαντικά (Λάδια Τύπου 10W40, 15W40, 20W50 και Λάδι Ανάμειξης 2T) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ποσότητες των υγρών καυσίμων, των βελτιωτικών καυσίμων και των ελαιολιπαντικών  είναι αυτές που αναγράφονται αναλυτικά στη διακήρυξη και στη μελέτη του διαγωνισμού (Γενικά CPV: 09100000-0 και 09210000-4 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL422).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-12-2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-01-2017 και ώρα: 17:00μμ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21-12-2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Τριακόσιες Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά (306.609,70€) πλέον ΦΠΑ 24% Εβδομήντα Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα Έξι Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά (73.586,32€) δηλαδή συνολικά Τριακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες Ευρώ και Εκατόν Ενενήντα Έξι Ευρώ και Δύο Λεπτά (380.196,02€), θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2016 του Δήμου Θήρας και των Νομικών του προσώπων και τον προϋπολογισμό έτους 2017  αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται για την Ομάδα Α στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (2.424,60€), για την Ομάδα Β στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (452,45€) και για την Ομάδα Γ στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (189,05€) ή για το σύνολο των Ομάδων Α και Β και Γ στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (3.066,10€) ή ανάλογα για τις ομάδες που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει δηλαδή Α και Β ή Α και Γ ή Β και Γ, και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για  περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Διεύθυνση Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 στα τηλέφωνα 2286360187/191, κος Βαμβακούσης Ευάγγελος και κα Ζαμπέλα Φύτρου.

Όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού δηλαδή Μελέτη, Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης  και Τιμολόγια Προσφοράς, είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr.