Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/10/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/10/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/10/2017 - 14:00
Αριθμός
12561
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/10/2017 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τεχνική Έκθεση
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ