Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003505901
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
31/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
23/08/2018 - 17:00
Αριθμός
7251
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/08/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού 157.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ανήκει στις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές. Η κύρια δραστηριότητά της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 34928480-6.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α : «Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 και 240 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 72.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 17.328,00€

ΟΜΑΔΑ Β : «Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.216,00€

ΟΜΑΔΑ Γ : «Επιδαπέδιους Κάδους Απορριμμάτων 70 λίτρων», εκτιμώμενης αξίας 16.200,00€ πλέον ΦΠΑ 3.888,00€

Προσφορές υποβάλλονται για όποια ομάδα επιθυμεί ο οικονομικός φορέας, δηλαδή Α, Β ή Γ ή δύο εξ αυτών ή όλες.

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Σαρανταπέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας κάδων απορριμμάτων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 2.536 ευρώ (δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων (άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016), και συγκεκριμένα:

Α/Α

ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

1.

ΟΜΑΔΑ Α: «Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 και 240 λίτρων»

72.200,00€

1.444,00€

Χίλια τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ

2.

ΟΜΑΔΑ Β : «Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1.100 λίτρων»

38.400,00€

768,00€

Επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ

3.

ΟΜΑΔΑ Γ : «Επιδαπέδιους Κάδους Απορριμμάτων 70 λίτρων»

16.200,00€

324,00€

Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “62128”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 31 Ιουλίου2018 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7133.002 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 423/2018 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr , Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr  . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».