Προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού έτους 2018. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/03/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC002870900
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
28/03/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
16/04/2018 - 09:30
Αριθμός
2964
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
16/04/2018 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΥΔ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας έτους 2018 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, Ομάδα 1: Οικοδομικά Υλικά, Ομάδα 2: Σκυρόδεμα, Ομάδα 3: Οικοδομικά Υλικά (Βάση Οδοστρωσίας 3Α), Ομάδα 4: Ασφαλτικό Υλικό Α-245, Ομάδα 5: Ασφαλτικό Υλικό (Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα), Ομάδα 6: Ασφαλτικό Υλικό Α-165 και Ομάδα 7: Οικοδομικά υλικά (Δομικά, συγκολλητικά υλικά και συστήματα επισκευής οπλισμού σκυροδέματος).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.574,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Θήρας στους Κ.Α.Ε. 30.6662.006, 30.6662.013 και 30.6662.014. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187,  αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».