Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Θήρας 2019 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/07/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/07/2019
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/07/2019 - 14:00
Αριθμός
8338
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/07/2019 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ