ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
26/07/2018 - 14:00
Αριθμός
7102
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
31/07/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας για το έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.437,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 5201/31.05.2018 Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να αποστείλετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας (έντυπο οικονομικής προσφοράς) με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ «Προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας για το έτος 2018», έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και τα δείγματα που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Επιπλέον, ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 (περ.α και β) άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
  4. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου όπου αναφέρεται η δραστηριότητα του οικονομικού φορέα  σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας ή εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου» μέσω της εφαρμογής taxisnet.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά πίνακα εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών από την έδρα του προμηθευτή μέχρι την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Θήρας (Μεσαριά Θήρας) βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η τεχνική έκθεση, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr .

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου, Ευάγγελος Βαμβακούσης), τηλέφωνο/φαξ 2286360191,187/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.