Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων οδοφωτισμού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC002234333
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/11/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/11/2017 - 09:30
Αριθμός
14112
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/11/2017 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΥΔ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων οδοφωτισμού» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, Ομάδα Α: Επιστήλια φωτιστικά σώματα, Ομάδα Β: Επιστήλια φωτιστικά σώματα LED COB, Ομάδα Γ: Λαμπτήρες Οδοφωτισμού και Ομάδα Δ: Προβολείς LED για κοινόχρηστους χώρους (CPV: 31531000-7, 34993000-4).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.325,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Θήρας στον Κ.Α.Ε. 20.6662.010. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360187,  αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Βαμβακούσης και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».