ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2016) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
16PROC005543849
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/12/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/12/2016 - 13:30
Αριθμός
14469
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/12/2016 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Οικονομική Προσφορά - Ομάδα Α
Οικονομική Προσφορά - Ομάδα Β
Οικονομική Προσφορά - Ομάδα Γ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Θήρας, ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΤΛΙΕΣ –ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και  θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (οικονομική και τεχνική προσφορά).  Συγκεκριμένα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας ή να προσκομίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  2. Τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερόμενου είδους.
  3. Συμπληρωμένο έντυπο/α οικονομικής προσφοράς.
  4. Το Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (σελίδα 2-4) του Μέρους ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα.
  5. Το Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα (σελίδα 5) του Μέρους ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα.
  6. Το Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού (8 - 13 σελ.) εκτός της περίπτωσης Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού.
  7. Το Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής (σελίδα 15) μόνο την ενότητα α.
  8. Τέλος, το Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις (σελίδα 23) ημερομηνία, τόπος, υπογραφή (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) προκειμένου να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και συγκεκριμένα τα πεδία:

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr . Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένα και η μελέτη της προμήθειας, τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, καθώς και το ΤΕΥΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@1353.syzefxis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου), τηλέφωνο/φαξ 2286360191/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.