ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/03/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
24/03/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/03/2021 - 09:30
Αριθμός
3443
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
29/03/2021 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις μηχανογραφικές ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, που αφορούν τη δυνατότητα τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης από υπηρεσίες και αιρετά όργανα του Δήμου, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

32344280-2 - Φορητές ασύρματες συσκευές,

30232000-4 - Περιφερειακός εξοπλισμός,

30237000-9 - Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την οριστική παραλαβή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην  υπ’ αριθμό 3137/18-3-2020 τεχνική έκθεση του Γραφείου ΤΠΕ .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (σε ευρώ).