ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2016) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
19/10/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
11551
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
19/10/2016 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού & ειδών υγιεινής (είδη παντοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων (ΝΠΔΔ ΔΑΠΠΟΣ, ΟΚΜΠ και ΔΛΤΘ) έτους 2016 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) ανά ομάδα (Ομάδα Α: Είδη Καθαριότητας, Ευπρεπισμού και Ειδών Υγιεινής, Ομάδα Β: Σακούλες, Ομάδα Γ: Χαρτικά, Ομάδα Δ: Σακούλες για Ηλεκτρική Σκούπα), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.144,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2016 του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360191 (αρμόδια υπάλληλος Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».