Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση εθίμου στην Τ.Κ. Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/02/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
27/02/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
07/03/2018 - 13:00
Αριθμός
1741
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
07/03/2018 - 13:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση του εθίμου του ανάμματος των τενεκεδένιων λυχναριών κατά την περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή στην Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλλίστης του Δήμου Θήρας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομικοτεχνική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (οικονομική και τεχνική προσφορά).  Συγκεκριμένα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το σχετικό επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας ή να προσκομίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  2. Συμπληρωμένο έντυπο/α οικονομικής προσφοράς.

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το/α αντίγραφο/α ποινικού μητρώου θα ζητηθεί/ούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
  • Φορολογική ενημερότητα και.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα: Οι υποχρεώσεις αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thira.gov.gr . Στην ιστοσελίδα θα είναι αναρτημένα και η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης καθώς και το/α έντυπο/α οικονομικής προσφοράς.

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και  θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Δημάρχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη  χαμηλότερη) ανά ομάδα και συγκεκριμένα: Ομάδα Β: Δοχεία, Ομάδα Γ: Πλαστικά Σακιά και Ομάδα Δ:Πετρέλαιο. Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς από την έδρα του αναδόχου έως το σημείο υπόδειξης από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας με φυσικό (διεύθυνση αποστολής: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Σαντορίνη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@1353.syzefxis.gov.gr ).

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης  της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου, Ευάγγελος Βαμβακούσης), τηλέφωνο/φαξ 2286360191,187/188 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.