ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (2018) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/02/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC002705620
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/02/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
12/03/2018 - 10:00
Αριθμός
1639
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
12/03/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση
Λοιπά Αρχεία

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, διάρκειας σύμβασης από την υπογραφή της έως 31-12-2018, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Θήρας.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου Θήρας, και στο τηλέφωνο 2286360103 (αρμόδιος υπάλληλος Αντώνης Καρβούνης, email: mhx@1353.syzefxis.gov.gr) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr, στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί».