ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/04/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Κατηγορία
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/04/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/04/2022 - 13:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/04/2022 - 09:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 )

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ)

- Τις διατάξεις Ν.3852/2010

- Την υπ’ αριθ. 50/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΘΟΩΡΝ-Κ7Π) απόφαση του Δ.Σ. «περί έγκρισης ή μη μίσθωσης ακινήτων για χώρους στάθμευσης στις Κοινότητες του Δήμου Θήρας».

- Την υπ’ αριθ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΖΩΡΝ-7ΩΛ) Απόφαση του Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2021».

- Την υπ’ αριθ. 25/2022 (ΑΔΑ:ΩΑΕΓΩΡΝ-ΒΥΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 315/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την «κατάρτιση των όρων της προκήρυξης δημοπρασίας»

- την 3845/07-04-2022 απόφαση Αντιδημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία, για την μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Θήρας, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης στις παρακάτω Κοινότητες του Δήμου Θήρας.

1) Κοινότητα Φηρών:

Έξι (6) οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας

2) Κοινότητα Βουρβούλου:

Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας τρία (3)

3) Κοινότητα Έξω Γωνιάς:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας δύο (2)

4) Μέσα Γωνιά (Καμάρι) :

α) Έξι (6) οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας