ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/05/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Περιβάλλοντος
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
17/05/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
8294
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/05/2016 - 10:00
Διακήρυξη – Πρόσκληση
Μελέτη – Τεχνική Έκθεση

Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ“.

Η υπηρεσία αυτή προϋπολογίσθηκε συνολικά σε 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α: 20.6233.012 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 16.05.2016 έως και τις 31.12.2016. Εάν δεν καταστεί δυνατό να υπογραφεί η σύμβαση έτσι ώστε αυτή να τεθεί σε εφαρμογή από την 16.05.2016 τότε αυτή θα εφαρμοσθεί από την χρονική στιγμή που θα υπογραφεί και θα λήξει την 31.12.2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των 1.200,00€ και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στο Γραφείο Προμηθειών στα Φηρά Θήρας από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας στα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλέφωνο 2286360108-187)και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».