ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
26/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
31/07/2018 - 14:00
Αριθμός
7104
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
31/07/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσίας: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Θήρας για το έτος 2018» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.029€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την 111/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.016 ποσού 8.029€ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΝΓ8ΩΡΝ-Υ6Υ) σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε και η υπ’ αριθμόν 408/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείστε να μας αποστείλετε την οικονομικοτεχνική σας προσφορά (τεχνική προσφορά για την περιγραφή υλοποίησης της υπηρεσίας και οικονομική προσφορά), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 6418/05-07-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Θήρας,  με υπογραφή και σφραγίδα, έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, και ώρα 14:00μ.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των των παραγράφων 1 και 2 (περ.α και β) άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα: οι υποχρεώσεις αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

δ. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα γιατρού, γεωπόνου, φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

ε. Αν ο συμμετέχων δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει τον υπεύθυνο επιστήμονα εφοδιασμένο με την σχετική άδεια και θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρμογής και συντονισμού του έργου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

  • έχει λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές,
  • διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό – π.χ. ψεκαστικό σύστημα πίεσης - προσωπικό, για τις εργασίες αυτές ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εφαρμογών, και
  • έλαβε πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη, πρόσκληση) και αποδέχεται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτά.

στ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2008 (και νεότερα) σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το αντικείμενο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη προσκομίζοντας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επτά (7) ψεκασμούς σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. πρωτ.: 6418/05-07-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Θήρας.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.