ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
18PROC003516863
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
01/08/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
17/08/2018 - 09:30
Αριθμός
7331
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
17/08/2018 - 09:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών με μηχάνημα έργου για τη διάστρωση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV:90531000-8, Κωδικός NUTS: GR422).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.325,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 με το ποσό των 33.033,60€ στον Κ.Α.Ε.: 20.6233.012 και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2019, με το ποσό των 41.292,00€, στον κωδικό εξόδων 20.6233.012. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ (1.199€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286025847 (αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Δαρζέντας) και στον διαδικτυακό τόπο http://www.thira.gov.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις».